Image Group

Image Group to lider sprzedaży pro­fesjon­al­nych kos­me­tyków i nowoczes­nych urządzeń w przys­tęp­nych cenach i najwyższej jakości.

Już od 1996 roku dzi­ałają na rynku kos­me­ty­cznym, kos­me­to­log­icznym i medy­cyny este­ty­cznej wprowadzając na rynek najnowsze tech­nolo­gie i innowa­cyjne kos­me­tyki.

Poza tym ofer­u­jemy sze­roką gamę nowoczes­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medycznych.

Image Group może poszczy­cić się wieloma prestiżowymi nagro­dami przyznanymi dla urządzeń: „Złoty Krokus” dla urządzenia Elite Shape, „Złoty medal Targów Poz­nańs­kich” dla urządzenia Lipo Freeze, „Złoty medal – Pro­dukt Roku” na Tar­gach w Sos­nowcu dla urządzenia IPL Top Laser.

najlepsze
marki